Læs mere om TEKNIQ her:
www.tekniq.dk/

Har du virksomhed i København, Frederiksberg og de nære omegnskommuner, bliver du ud over din indmeldelse i TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation, også medlem af Lauget.

Medlemskontingentet i Lauget udgør kr.: 900,- pr. kvartal.

Indmeldelsesgebyr er gratis ved indmeldelse første gang.

Læs mere her på:
www.tekniq.dk

Du er automatisk Laugsmedlem af Kjøbenhavns Haandværkerforening. Ønsker du et personligt medlemsskab af Håndværkerforeningen skal du selv melde dig ind.

Hvad får du som medlem af Lauget?
Københavns Blikkenslager- og VVS Laug er landets største vvs-lokalforening i TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation. Det giver en helt unik mulighed for medlemmerne, for at pleje et netværk blandt landets førende håndværksmestre.

Lauget tilbyder sine medlemmer en lang række af sociale og faglige arrangementer og står særdeles stærkt, når det gælder om at varetage sine medlemmers interesser.

Lauget har landets højeste serviceniveau overfor medlemmerne, bl.a. eget sekretariat.

Nedenfor er der en liste med Laugets aktiviteter, som samtlige medlemmer har mulighed for at deltage i eller få glæde af.

 • Mulighed for at trække på landets største netværk af kolleger, som ved deres engagement i branchens udvikling har erfaring fra bestyrelses- og udvalgsposter i Lauget og TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation.
 • Mulighed for medlemskab i en af de 10 lokalforeninger i hovedstadsområdet, hvor de nærlokale problemer behandles. Samt et lokalt og kollegialt netværk.
 • Indsigt i og indflydelse på de brancheproblemer der har særlig betydning for hovedstadsområdet og kredsens medlemmer. Brancherelevante problemer behandles af Laugets bestyrelse, de 16 fuldmagtsbærere og 10 lokalforeningsformænd der mødes jævnligt.
 • Muligheden for at benytte Laugets sekretariat, der dagligt kan kontaktes omkring uddannelse, fagligt relaterede tilbud til erhvervslivet i Hovedstadsområdet, og som i øvrigt er behjælpelig med kontakt til øvrige personer i netværket.
 • Stemmeret på – og dermed mulighed for indflydelse – på Laugets årlige generalforsamling med fastlagt dagsorden, optagelse af nye medlemmer med overrækkelse af Laugsbrev samt overrækkelse af jubilæumsnåle til Laugets jubilarer.
 • Mulighed for at deltage i kurser og foredragsaftener om relevante fagområder af interesse for branchen og kredsens medlemmer.
 • Mulighed for at benytte Laugets lokaler ved lokalforeningernes
  mødeaktiviteter og andre fagligt orienterede arrangementer.
 • Mulighed for at deltage i Laugets årlige januarmøde med en aktuel foredragsholder og efterfølgende spisning, hvor lederne fra de kommunale forvaltninger og tekniske skoler er inviteret for her, sammen med kredsens medlemmer at pleje samarbejdet, til fordel for alle parter.
 • Indflydelse, gennem Laugets bestyrelse, på de tekniske skolers uddannelse af branchens lærlinge og bedømmelser ved termins- og svendeprøver.
 • Sikring af, gennem Laugets repræsentant i VVS-Branchens Uddannelsesnævn, at værkstederne lever op til kravene, som uddannelsessted for branchens lærlinge.
 • Mulighed for at deltage i Laugets årlige stiftelsesfest med spisning, dans og underholdning.

Ud over de ovennævnte muligheder der er, plejer Lauget forskellige politiske og etiske interesser, der kommer Laugets medlemmer til gode som f. eks.:

 • Laugets bestyrelse er repræsenteret i Kjøbenhavns Haandværkerforenings bestyrelse og repræsentantskab. I Haandværkerforeningens regi er der bl.a. et plejehjem, lærlingekollegium samt boliger for medlemmerne. Her er medlemskabet frivilligt.
 • Kontakten til Laugets seniorer har en høj prioritet. Derfor afholder vi sommerudflugt og andre arrangementer for de ældre kolleger.
 • Årlig uddeling af Laugets legater til kolleger som måtte have behov for en støtte.
 • Årlig uddeling af Laugets rejselegater.
 • Lauget deltager på Københavns Rådhus, ved den årlige uddeling af medaljer til nyuddannede svende.
 • Øresundssamarbejde. Lauget har etableret et samarbejde med Malmø og Helsingborg kredsenes VVS- og Blikenslagerorganisationer, hvor et tættere samarbejde i regionen drøftes og fælles projekter etableres
 • Lauget sikrer at fagets over 300 årige historie bliver bevaret og fulgt op og overgivet til eftertiden, sammen med de igennem generationer bevarede klenodier, som udstilles i Laugslokalet.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation er en landsdækkende organisation, som bredt skal varetage medlemmernes faglige og politiske interesser. Lauget varetager de mere lokalorienterede interesser i din kreds.
 • Københavns Blikkenslager- og VVS Laug håber at du har fået belyst nogle af de fordele og muligheder, der er ved et medlemskab i Lauget, underTEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation. Det er her vi dyrker og varetager de lokalorienterede interesser og med 1 repræsentant fra Lauget i TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation’s Hovedbestyrelse, vil vi også her varetage lokalforeningens interesser.

På TEKNIQs generalforsamling og på Dansk VVS’ og ELFOs årsmøde den 14. maj 2011 i Nyborg blev der truffet beslutning om en forenkling af organisationen, så der nu kun er én organisation; TEKNIQ. Dermed eksisterer ELFO og Dansk VVS ikke længere som selvstændige organisationer.

Læs mere her:
www.tekniq.dk

Søren Schmidt
Oldermand